برنامه

یکشنبه، 10 نوامبر 2019 (19 آبان 1398) تهران، هتل اوین

18:00 ثبت نام
20:00 نوشیدنی خوشامدگویی

دوشنبه، 11 نوامبر 2019 (20 آبان 1398) تهران، هتل اوین

08:00 ثبت نام
09:00 مراسم افتتاحیه
10:30 صرف چای و قهوه / افتتاح نمایشگاه
11:00 نخستین میزگرد: شهر ریل پايه
12:30 صرف نهار / بازدید از نمایشگاه
14:00 جلسات موازی 1

  • 1.A (طراحی ایستگاه (1)
  • 1.B پایداری
15:30 صرف چای و قهوه / بازدید از نمایشگاه
16:00 جلسات موازی 2

  • 2.A راهکارهای هوشمند برای ایستگاه¬ها
  • 2.B خدمات و فعالیت¬های تجاری
18:00 پایان جلسات موازی
20:00 شام رسمی

سه¬شنبه، 12 نوامبر 2019 (21 آبان 1398) تهران، هتل اوین

08:00 ثبت نام
09:00 جلسات موازی 3

  • 3.A (طراحی ایستگاه (2)
  • 3.B ترانسفر، دسترسی و راهکارهای درب- به- درب
10:30 صرف چای و قهوه / بازدید از نمایشگاه
11:00 جلسات موازی 4

  • 4.A امنیت و ایمنی
  • 4.B مدیریت ایستگاه و فاینانس
12:30 صرف نهار / بازدید از نمایشگاه
14:00 دومین میزگرد: ایجاد ارزش افزوده برای شهرها: چالش¬های اصلی
15:30 صرف چای و قهوه / بازدید از نمایشگاه
16:00 مراسم اختتامیه